Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Τα Ειδικά Διατάγματα Ανάπτυξης, τα οποία εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 22 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972:ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΥΡΑ