Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Το εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.12.2023 και τέθηκε σε ισχύ στις 29.12.2023 με Γνωστοποίηση της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 427/2023). Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shipping.gov.cy στο σύνδεσμο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Σημειώνεται ότι, με βάση το άρθρο 22 των περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2017 και 2021 (Νόμος 144(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 34(Ι)/2021), η άσκηση μίας χρήσης ή δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας προϋποθέτει την προηγούμενη εξασφάλιση από την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχετικής Βεβαίωσης Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Συμβατότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, επιπρόσθετα από τις πρόνοιες άλλων νομοθεσιών που ρυθμίζουν αδειοδoτήσεις στη θάλασσα. Διευκρινίζεται ότι η πρόνοια αυτή εφαρμόζεται για χρήσεις ή δραστηριότητες που ασκούνται (ή για έργα που εκτελούνται) τόσο από ιδιωτικούς φορείς όσο και από κρατικές υπηρεσίες.

Για την εξασφάλιση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Συμβατότητας, ο ενδιαφερόμενος κρατικός ή ιδιωτικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, σχετική αίτηση. Το έντυπο της αίτησης, τα σχετικά τέλη και άλλες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του πιο πάνω Νόμου, πριν την αδειοδότηση οποιασδήποτε χρήσης ή δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας σύμφωνα με άλλη ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να ελέγχεται και να διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί προηγουμένως σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης ή Βεβαίωση Συμβατότητας με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.