Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 22 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972:ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ