Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Κήρυξη Διατηρητέων Οικοδομών

Διατηρητέα οικοδομή ονομάζεται κάθε οικοδομή για την οποία έχει εκδοθεί Διάταγμα Διατήρησης από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Το εκάστοτε Διάταγμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μια παραδοσιακή οικοδομή δεν είναι απαραίτητα κηρυγμένη ως διατηρητέα, ακόμη κι αν η αρχιτεκτονική της αξία και παλαιότητα είναι αυταπόδεικτη. Για να μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από το Σχέδιο για τις Διατηρητέες Οικοδομές θα πρέπει να εξασφαλίσει πρώτα Διάταγμα Διατήρησης για την οικοδομή του.

Αιτήσεις για κήρυξη οικοδομών/ περιοχών ως διατηρητέες, μπορούν να γίνουν για οικοδομές/ περιοχές που βρίσκονται σε όλα τα μέρη της Κύπρου (πόλεις και χωριά). Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία (αντίγραφα τίτλου ιδιοκτησίας και χωρομετρικού σχεδίου, φωτογραφίες, περιγραφή κ.λπ.). Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, στον Κλάδο Διατήρησης που βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Διάταγμα Διατήρησης μπορεί να εκδοθεί για οικοδομές με ειδικό αρχιτεκτονικό, ιστορικό, κοινωνικό ή άλλο ειδικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα. Η τυπολογία, η μορφολογία και τα υλικά κατασκευής της οικοδομής, καθώς και τυχόν ιστορικά/ κοινωνικά γεγονότα που σχετίζονται με αυτή, διαδραματίζουν ρόλο στην αξιολόγησή της. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί και η θέση της, αν δηλαδή βρίσκεται σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα ή συμπαγή ιστορικό/ παραδοσιακό πυρήνα. Οικοδομές εκτός των περιοχών αυτών μπορούν να κηρυχθούν διατηρητέες μόνο σε περίπτωση που είναι εξαιρετικής ή ιδιάζουσας σημασίας.

Εννοείται ότι, η οικοδομή που αξιολογείται ότι πληροί τα κριτήρια για ένταξη σε Διάταγμα, κηρύσσεται ως διατηρητέα με το άμεσο περιβάλλον της που συνήθως είναι το τεμάχιό της, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και μεταγενέστερες οικοδομές που δεν είναι διατηρητέες και δεν επωφελούνται οποιωνδήποτε κινήτρων.
Μια οικοδομή, δεδομένου ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια μπορεί να κηρυχθεί ως διατηρητέα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης οικοδομής για έκδοση σχετικού Διατάγματος Διατήρησης, ή
(β) ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή της Τοπικής Αρχής προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη συγκεκριμένη οικοδομή, καθώς και για ομάδα οικοδομών σε ευρύτερη περιοχή (ιστορικούς και παραδοσιακούς πυρήνες πόλεων /χωριών κ.λπ.).


Εννοείται ότι μπορούν να κηρυχθούν και κενά τεμάχια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ιστορικής περιοχής ή περιοχής φυσικής καλλονής.

Μια οικοδομή, κατά το χρόνο κήρυξης, μπορεί να έχει μεταγενέστερες λανθασμένες επεμβάσεις που εννοείται ότι θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο της συντήρησής της.

Αίτηση κήρυξης οικοδομήςπεριοχής ως διατηρητέα:

Ν90(1972).pdfΝ90(1972).pdf