Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Σε περίπτωση που η κατάσταση μιας διατηρητέας οικοδομής ή τμημάτων της κριθεί επικίνδυνη τότε είναι δυνατή, μετά από απευθείας σχετική έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Συναίνεση για Άμεσες Επεμβάσεις σε Διατηρητέα Οικοδομή) και κατάθεση έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αρμόδια Τοπική Αρχή, η εκτέλεση άμεσων εργασιών σωστικής φύσης από τον ιδιοκτήτη- ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη διατήρηση της οικοδομής του,- για διασφάλιση της στατικής επάρκειας της οικοδομής του και αποφυγή κατάρρευσής της. Το κόστος των εργασιών αυτών μπορεί να επιχορηγηθεί από το κονδύλι του Προϋπολογισμού για τις διατηρητέες οικοδομές, μέχρι τα 2/3 του συνολικού κόστους της άμεσης επέμβασης ύψους €7.500, με μέγιστο ποσό που δεν υπερβαίνει τις €5.000. Το εν λόγω ποσό αποτελεί προκαταβολή μέρους της χορηγίας, που αντιστοιχεί στη συνολική αποκατάσταση της διατηρητέας οικοδομής. Για την επιχορήγηση των εργασιών απαιτείται η υποβολή σχετικής Αίτησης για Επιχορήγηση Άμεσων Επεμβάσεων. Το ποσό της χορηγίας δίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι άμεσες επεμβάσεις που διενεργούνται από τις Αρμόδιες Αρχές (άρθρο 15(Α) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου), μπορούν να επιχορηγηθούν από το Ταμείο Διατήρησης κατά τα 2/3 της δαπάνης, νοουμένου ότι το υπόλοιπο 1/3 θα καταβληθεί από την Αρμόδια Αρχή και όλα τα έξοδα θα ζητηθούν/ καταβληθούν από τον ιδιοκτήτη. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να δοθεί από το Ταμείο είναι €5.000, για σύνολο κόστους άμεσης επέμβασης €7.500.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το συνολικό κόστος των άμεσων επεμβάσεων υπερβαίνει το καθορισμένο ποσό των €7.500, τότε το θέμα θα παραπέμπεται για λήψη απόφασης στη Συμβουλευτική Επιτροπή Παροχής Κινήτρων Διατήρησης. Η Επιτροπή αυτή θα εισηγείται στον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως την έγκριση του απαιτούμενου ποσού πέραν των €5.000, που θα δοθεί από το κονδύλι του προϋπολογισμού, νοουμένου ότι η συνεισφορά εξακολουθεί να είναι δύο τρίτα από το κονδύλι και νοουμένου ότι πρόκειται για διατηρητέα οικοδομή που θεωρείται πολύ αξιόλογη και δεν μπορεί να αφεθεί σε κατάρρευση.


Αίτηση Συναίνεσης για άμεσες επεμβάσεις