Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβούν σε γενική συντήρηση, αποκατάσταση, μετατροπές, προσθήκες κ.λπ., με σκοπό τη στήριξη, τη βελτίωση της οικοδομής τους, την κάλυψη σύγχρονων και άλλων αναγκών τους, ή την αύξηση των οικονομικών τους απολαβών, φτάνει αυτές να συνάδουν και να μην επηρεάζουν αρνητικά τον αυθεντικό χαρακτήρα της οικοδομής.
Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί όσον αφορά τη μεταβίβαση, πώληση ή ενοικίαση μιας Διατηρητέας Οικοδομής, πέραν των Όρων που αναφέρονται στο Διάταγμα Διατήρησης.


ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε Διατηρητέα Οικοδομή (συντήρηση, οικοδομικές εργασίες ή μετατροπές), πρέπει, εκτός από τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Πολεοδομική Άδεια, Άδεια Οικοδομής), να εξασφαλιστεί ειδική άδεια (Συναίνεση Υπουργού Εσωτερικών).
Τη Συναίνεση για τις Διατηρητέες Οικοδομές σε όλη τη Κύπρο, έκτος από αυτές που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Λευκωσίας, εκδίδει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ). Όσον αφορά τις Διατηρητέες Οικοδομές που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας τη Συναίνεση εκδίδει ο ίδιος ο Δήμος.
Για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Συναίνεσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης (‘Εντυπο Ε.Σ.1), πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια αποτύπωσης και πρότασης σε κλίμακα 1:50, περιγραφή εργασιών και πλήρης εσωτερική και εξωτερική φωτογραφική αποτύπωση. Οι μελετητές μπορούν να διαβουλευτούν προκαταρτικά με τις υπεύθυνες Αρχές που θα εκδώσουν τη σχετική Συναίνεση.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται, αρκεί η προτεινόμενη νέα χρήση να επιτρέπεται από τα εν ισχύ Σχέδια Ανάπτυξης και να μην επηρεάζει αρνητικά τον αυθεντικό χαρακτήρα της οικοδομής.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ/ΑΔΕΙΩΝ
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
1. Ετοιμασία των απαιτούμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων μέσω του ιδιωτικού τομέα.
2. Εξασφάλιση της Συναίνεσης του Υπουργού Εσωτερικών. Απαιτούνται πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια αποτύπωσης καθώς και πρότασης σε κλίμακα 1:50, περιγραφή εργασιών και πλήρης εσωτερική και εξωτερική φωτογραφική αποτύπωση- πριν από το στάδιο αυτό, συστήνεται η διαβούλευση των μελετητών με τις υπεύθυνες αρχές που θα εκδώσουν τη σχετική Συναίνεση. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και στα Επαρχιακά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, ανάλογα με το πού βρίσκεται η διατηρητέα οικοδομή. Η Συναίνεση εκδίδεται από τον Δήμο Λευκωσίας για τις διατηρητέες οικοδομές που βρίσκονται εντός των ορίων του και από τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
3. Εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας από την Πολεοδομική Αρχή αν απαιτείται (δεν χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης, καθώς η αίτηση για Συναίνεση είναι και αίτηση για Πολεοδομική Άδεια) η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, ύστερα από την εξασφάλιση της Συναίνεσης του Υπουργού Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι για όλες τις διατηρητέες οικοδομές που βρίσκονται στα όρια των Δήμων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, η Πολεοδομική Άδεια εκδίδεται από τον Αρμόδιο Δήμο, ενώ για τις υπόλοιπες οικοδομές η Πολεοδομική Άδεια εκδίδεται μαζί με τη σχετική Συναίνεση, από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον Δήμο Λευκωσίας ανάλογα με το πού βρίσκεται η οικοδομή.
4. Εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής από την αρμόδια αρχή (Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση), αν απαιτείται, ύστερα από υποβολή σ’αυτή, σχετικής αίτησης.


ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απαιτείται η κατάθεση της προσφοράς από εργολάβο, η οποία έχει επιλεγεί και κατακυρωθεί από τον μελετητή και τον ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι τα σχέδια και η περιγραφή εργασιών που θα ετοιμαστούν από τους μελετητές του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνουν/ λαμβάνουν υπόψη οπωσδήποτε και τους όρους της σχετικής Συναίνεσης που θα εξασφαλιστεί. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη με βάση την προσφορά που έχει κατακυρωθεί, θα πρέπει να συμπληρώνεται πάνω στο ειδικό έντυπο ανάλυσης εργασιών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Για την εξασφάλιση των οικονομικών κινήτρων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στον Κλάδο Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κεντρικά Γραφεία). Η αίτηση περιλαμβάνει το έντυπο Αίτησης Παροχής Επιχορήγησης και σχετικά συνοδευτικά έγγραφα όπως περιγράφονται στο έντυπο 7.12.1. Σημειώνεται ότι η έγκριση για παροχή των Κινήτρων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά κανόνα πριν από την έναρξη των εργασιών ή κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μιας διατηρητέας οικοδομής, νοουμένου ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες Άδειες (Συναίνεση, Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής).
Πρώτα δαπανείται η συνεισφορά του ιδιοκτήτη με ίδια κεφάλαια ή δάνεια και μετά αρχίζει να δίνεται η επιχορήγηση σταδιακά, πρώτα το μέρος της που προέκυψε από μεταφορά χαρισμένου Συντελεστή Δόμησης (αν υπάρχει) και στη συνέχεια το μέρος που έχει εγκριθεί από το Τμήμα μέχρι και σε τέσσερις δόσεις, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών, μέχρι τη λήξη τους και εφόσον πιστοποιείται από αρμόδιο του Κλάδου Διατήρησης του ΤΠΟ ή του Δήμου Λευκωσίας.
Η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών θα γίνεται από τον επιβλέποντα μελετητή, ο οποίος έχει και τη γενική ευθύνη του έργου. Ο μελετητής ειδοποιεί γραπτά τους αρμόδιους για την έναρξη των εργασιών επισυνάπτοντας αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής και στη συνέχεια, κατά στάδια τα οποία κρίνει κατάλληλα ο ίδιος, θα καλεί εκπρόσωπο των υπεύθυνων αρχών για έλεγχο. Τέλος, ο μελετητής ειδοποιεί γραπτά τους αρμόδιους για τη λήξη των εργασιών επισυνάπτοντας πλήρη σειρά φωτογραφιών του τελειωμένου έργου.