Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη στεγαστική πολιτική, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μεταξύ άλλων, πολεοδομικά κίνητρα, με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών για την προαγωγή παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2019, με απόφαση Υπουργικού Συβουλίου, τέθηκαν σε εφαρμογή δυο Ειδικά Στεγαστικά Κίνητρα, με πολεοδομικές παραμέτρους:

Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας
Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Δημιουργία Αγοράς Προσιτού Ενοικίου (έληξε το 2021)

Την ίδια περίοδο (2019), ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε Εντολή για την Κοινωνική Στέγη-Προσιτή Κατοικία, με σκοπό την ενεργοποίηση της ειδικής πρόνοιας πολιτικής για το ίδιο θέμα, που προνοείται στα Τοπικά Σχέδια.

Σημειώνεται ότι τα τρία Κίνητρα που αναφέρονται πιο πάνω (2 του Υπουργικού Συμβουλίου και η Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών), αποτελούν εναλλακτικές επιλογές προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν συνδυαστικά. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα και των τριών Κινήτρων, είναι η αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, με σκοπό την αύξηση του συνολικού δομήσιμου εμβαδού της ανάπτυξης, για απόδοση πρόσθετων οικιστικών μονάδων.


Προσχεδιο Αποφασης Υ.Σ. - Τροποποιηση και Παραταση για Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας (Δεκέμβριος 2022)
Πρόνοιες Ειδικού Στεγαστικού Κινήτρου Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας (Δεκέμβριος 2022)
Αρ Απόφασης 90.386 - Αναθεώρηση του Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής (Νοέμβριος 2020)
Αρ Απόφασης 87.510 - Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής (Μαϊος 2019)