Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών
Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών στην ύπαιθρο. Στόχος της αναθεώρησης είναι να εκσυγχρονιστούν οι Πολεοδομικές Ζώνες για να μπορούν να υποστηρίξουν τις σύγχρονες ανάγκες κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός λειτουργικού, αειφόρου, περιβαλλοντικού και ισόρροπου σχεδιασμού.

Περιοχές αναθεώρησης
Η αναθεώρηση αφορά τις Πολεοδομικές Ζώνες σε 36 χωροταξικές περιοχές της υπαίθρου, που συνολικά καλύπτουν 337 κοινότητες. Λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτήτων και για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, η διαδικασία υποβολής εισηγήσεων από τις Τοπικές Αρχές θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις.
Δίνεται προτεραιότητα στις κοινότητες για τις οποίες έχει παρέλθει χρονική περίοδος άνω των 5 χρονών από την τελευταία έγκριση των Πολεοδομικών Ζωνών και παρουσιάζονται σε αυτές σχετικές τάσεις ανάπτυξης ή κοινότητες στις οποίες αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα που πρέπει να τύχουν άμεσου χειρισμού.

Πρώτη Φάση
Το Κοινοτικό Συμβούλιο κάθε κοινότητας που εμπίπτει στην Α’ Φάση αναθεώρησης υποβάλλει την εισήγηση του ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Ιππόδαμος», από την Παρασκευή, 09/12/2022, και μέχρι και τις 20/07/2023.

Δεύτερη Φάση
Το Κοινοτικό Συμβούλιο κάθε κοινότητας που εμπίπτει στην Β’ Φάση αναθεώρησης υποβάλλει την εισήγηση του ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Ιππόδαμος», σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υποβολή εισηγήσεων από πολίτες
Επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας σας. Ιδιωτικές εισηγήσεις και αιτήματα δεν μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο Σύστημα «Ιππόδαμος». Για τον λόγο αυτό, ενημερώστε το αντίστοιχο Κοινοτικό Συμβούλιο για να τα λάβει υπόψη του κατά τη διαμόρφωση της εισήγησης του.

Υποβολή εισηγήσεων και υποχρεώσεις Κοινοτικών Συμβουλίων
Τρόπος υποβολής εισηγήσεων
Η εισήγηση κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Ο τρόπος υποβολής εισηγήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» περιγράφεται σε σχετικό εγχειρίδιο.
Δημόσια διαβούλευση
Τα Κοινοτικά Συμβούλια οφείλουν να δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες να συζητήσουν τις τροποποιήσεις που θα επιδιωχθούν και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσουν την τελική εισήγηση που θα υποβάλουν. Σχετικά αποδεικτικά της διοργάνωσης δημόσιας διαβούλευσης, επισυνάπτονται κατά την υποβολή της τελικής εισήγησης στο Σύστημα «Ιππόδαμος». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.
Τεχνική υποστήριξη σε Κοινοτικά Συμβούλια
Για τεχνική υποστήριξη, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22409500.

Υποστηρικτικά έγγραφα
Μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα με τις Κοινότητες που εμπίπτουν στην Α’ Φάση αναθεώρησης και στην Β΄ Φάση αναθεώρησης, και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, στον πιο κάτω σύνδεσμο.


Υποστηρικτικά Έγγραφα