Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Η εκπόνηση της Δήλωσης Πολιτικής Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων (ΔΠ ΚΠΒ) Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, η οποία προωθήθηκε στη βάση της σχετικής Διευθέτησης (The Arrangement) που υπογράφθηκε μεταξύ των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Ιανουάριο του 2014, προσβλέπει στην εξασφάλιση μιας ορθολογιστικής προσέγγισης στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής των ΚΠΒ, συνολικής έκτασης της τάξης των 25.000 εκταρίων, μέσα από τον καθορισμό Πολεοδομικών Ζωνών και Χωροθετικών Πολιτικών.

Για τη ΔΠ ΚΠΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας (Κείμενο Πολιτικής και Σχέδια), τις διαδικασίες και Έντυπα Πολεοδομικής Αδειοδότησης, καθώς επίσης για άδειες οικοδομής και άλλες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας στα πιο κάτω εικονίδια.