Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Νόμος και Σκοπός
Σκοπός του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου του 2023 (Ν. 84(Ι)/2023), είναι η διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων στρατηγικής ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Βασικές Μεταρρυθμίσεις
Συνοπτικά, οι βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για την απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς επίσης τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι:

Τομέας Στρατηγικών Αναπτύξεων
Σύσταση Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την οποία θα λειτουργεί ο Κλάδος Διαχείρισης Έργων και ο Κλάδος Αδειοδότησης.

Χαρακτηρισμός ανάπτυξης ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης
Δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού που θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό μιας ανάπτυξης ως στρατηγική για την κυπριακή οικονομία, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Η ανάπτυξη αφορά σε στρατηγικούς τομείς όπως, μεταξύ άλλων, της Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος, της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Βιομηχανίας, του Τουρισμού, της Ενέργειας, της Έρευνας, της Ανάπτυξης και της Τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, τα αντικειμενικά κριτήρια αφορούν σε ελάχιστο ποσό επένδυσης ή/και ελάχιστο αριθμό νέων θέσεων εργασίας ή ανάπτυξη εταιρείας οροσήμου.

Υπεύθυνος Έργου
Θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο στρατηγικής ανάπτυξης που εντάσσεται στον μηχανισμό. Ο Υπεύθυνος Έργου λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή με τις υπηρεσίες του δημοσίου, εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του αιτητή με όλες τις υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης.

Αδειοδότηση εντός 12 μηνών
Έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους. Με τη ρύθμιση αυτή, Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης, για έργα στρατηγικής ανάπτυξης, καθορίζεται ο Προϊστάμενος του Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, δηλαδή ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα - Μνημόνια
Εκ των προτέρων καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεσμεύονται σχετικά μέσω σύναψης Μνημονίων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων.

Διαβουλεύσεις
Θεσμοθέτηση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων μέσω της διευθέτησης συνεδρίας με όλους τους εμπλεκόμενους, υπό την προεδρία του Προϊστάμενου του Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, στην παρουσία του Υπεύθυνου Έργου, όπου οι απόψεις που εκφράζονται είναι δεσμευτικές. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα.

Σχετική Νομοθεσία
Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2023 (Ν.84(Ι)/2023)
Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου έναρξης ισχύος του Ν.84(Ι)2023 (Κ.Δ.Π.377/2023)