Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση/ αποκατάσταση των υποστατικών τους, με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια.
Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου, σε συνάρτηση με το αντικείμενο του, είναι η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής με την προσέλκυση φοιτητών κι άλλων συναφών επενδύσεων, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, και η παροχή προσιτών επιλογών στέγασης σε φοιτητές με ελεγχόμενο ενοίκιο, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η παρούσα, ορίζεται ως η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο της οποίας οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €11,3εκ.

Η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή στοιχεία, δηλαδή χωρίς να έχουν κατατεθεί έγγραφα που καθορίζονται στον Οδηγό Σχεδίου ως απαιτούμενα για την αρχική υποβολή της αίτησης (Παράρτημα 8: Έντυπο Αίτησης), τότε η αίτηση δε θα παραλαμβάνεται (Άρνηση Παραλαβής), ο αριθμός προτεραιότητας θα παύει να ισχύει και ο αιτητής θα πρέπει να καταθέσει νέα αίτηση, υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και λαμβάνοντας νέο αριθμό προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:


Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:

Ελίνα Τριανταφυλλίδου22408205etriantafyllidou@tph.moi.gov.cy
Μαρία Ξενοφώντος22409505mxenophontos@tph.moi.gov.cy
Αιμιλία Σιάντου22409819 esiandou@tph.moi.gov.cy
Μαρία Αχιλλέως22409522machilleos@tph.moi.gov.cy

Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης:
ippodamos@tph.moi.gov.cy

1Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών
1Παράρτημα 1 - Χάρτης
1Παράρτημα 2 - Πολεοδομικές Ρυθμίσεις
1Παράρτημα 3 - Κατευθυντήριες Γραμμές
1Παράρτημα 4 - Σύμβαση
1Παράρτημα 5 - Υποχρεώσεις Προβολής και Δημοσιότητας
1Παράρτημα 6 - Παραστατικά Τμήματος Περιβάλλοντος
1Παράρτημα 7 - Δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων
1Παράρτημα 8 - Έντυπο Αίτησης
1Παράρτημα 9 - Φύλλο Αξιολόγησης
1Παράρτημα 10 - Νόμοι και Κανονισμοί
1Παράρτημα 11 - Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
1Παράρτημα 11Α - Βεβαίωση Μη Προβληματικής Επιχείρησης
1Παράρτημα 11Β - Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης
1Παράρτημα 12 - Έντυπο Χορηγίας
1Παράρτημα 13 - Καταβολή Χορηγίας σε Ειδικό Λογαριασμό Δικαιούχου
1Προσάρτημα 1 - Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
1Καθορισμός Ενοικίου - Αναθεωρημένο
1Εγχειρίδιο Εξωτερικού Χρήστη Σχέδια Χορηγιών ΦΕ & ΣΕΔ V-4
1Συνοπτική Παρουσίαση
1Ένορκος Δήλωση
1Πίνακας 2 - 3


Για τα έντυπα/ αρχεία της 1ης πρόσκλησης πατήστε εδώ.
Για τα έντυπα/ αρχεία της 2ης πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU.