Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους και αποσκοπεί στη διαχείριση του ζητήματος στατικής/ αντισεισμικής επάρκειας 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων.
Το Σχέδιο Χορηγιών αφορά σε παροχή χορηγίας σε δικαιούχους των 358 πολυκατοικιών, για επιδιόρθωση/ ενίσχυση ή αναδόμηση, εάν κριθεί αναγκαίο, των οικιστικών τους μονάδων.
Ο κυριότερος στόχος του Σχεδίου Χορηγιών είναι η εξασφάλιση ασφαλούς διαβίωσης των ενοίκων των πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς, μέσω της αξιολόγησης της σοβαρότητας των στατικών/ κατασκευαστικών προβλημάτων των πολυκατοικιών, τον καθορισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων στις πολυκατοικίες και την προτεραιοποίηση τους ανάλογα με τη σοβαρότητα των προβλημάτων.
Οι εργασίες επιδιόρθωσης/ ενίσχυσης ή αναδόμησης των πολυκατοικιών θα εκτελούνται από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο, πέραν της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς των Δικαιούχων, θα δίδεται Ειδικό Κίνητρο παροχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης προς αξιοποίηση είτε στο ίδιο το Έργο ή σε άλλο Έργο που εκτελεί ή θα εκτελέσει ο κατασκευαστής σε κατάλληλες περιοχές (Περιοχές Δέκτες), με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδότηση του Έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη:
22409804
22409805
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ktizo@tph.moi.gov.cy

Για βοήθεια ή απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων, πριν την υποβολή τους στο αρχείο, μπορείτε να αποτείνεστε στην Αρμόδια Λειτουργό κα Έλενα Χατζηφαίδωνος, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πτέρυγα Δ, 1ος Όροφος, Γραφείο 119.

Πρόσκληση ΤΠΟ για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε Κατάλογο Συντονιστών στο πλαίσιο Σχεδίου Χορηγιών "ΚτίΖΩ" για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων

Για τον Κατάλογο Συντονιστών πατήστε εδώ.1Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών
1Παράρτημα 1 - Κατάλογος 1 - Διευθύνσεις 43 πολυκατοικιών
1Παράρτημα 1 - Κατάλογος 2 - Διευθύνσεις 70 πολυκατοικιών
1Παράρτημα 1 - Κατάλογος 3 - Διευθύνσεις 245 πολυκατοικιών
1Παράρτημα 2 - Δικαιούχοι Σχεδίου Χορηγιών
1Παράρτημα 3 - Χορηγίες και Συνεισφορές
1Παράρτημα 4 -Δικαιούχοι Επιδότησης Ενοικίου
1Παράρτημα 5 - Ειδικό Κίνητρο Σχεδίου Χορηγιών
1Παρουσίαση Σχεδίου Χορηγιών
1Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1Έντυπο 1 - Άιτηση για Επιδότηση
1Έντυπο 1β - Αίτηση για Επιδότηση Ενοικίου R1 στη Λεμεσό
1Έντυπο 2 - Αίτηση για Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής