Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 - Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Μια από τις κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως της Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι η ετοιμασία και δημοσίευση των Προσκλήσεων για Υποβολή Προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς για χρηματοδότηση έργων, καθώς και η οργάνωση και δημοσίευση της επακόλουθης επιλογής των Διικαιούχων και της ανάθεσης των έργων προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος και σύμφωνα με τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων προκήρυξε στις 8/12/2023 την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με κωδικό ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023.

Η δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για συγχρηματοδότηση έργων αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2025 και πρόθεση της Διαχειριστικής Αρχής είναι να περιλάβει σε αυτήν τα Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές, στα οποία δυνητικοί Δικαιούχοι θα είναι οι Τοπικές Αρχές, καθώς και έργο για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ευάλωτων Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, του οποίου δυνητικοί Δικαιούχοι θα είναι νομικές οντότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνονται στο πιο κάτω αρχείο.


TIMETABLE OF CALLS FOR PROPOSALS.xlsxTIMETABLE OF CALLS FOR PROPOSALS.xlsx