Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 - Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται όπως, αφού μελετήσουν τους στόχους και τις επιλέξιμες ενέργειες εκάστου Ταμείου, υποβάλουν προτάσεις για τα έργα που θα επιθυμούσαν ή θεωρούν καλό να υλοποιηθούν μέσα από τα Ταμεία.

Για άμεση ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τους Κανονισμούς των Ταμείων, στους οποίους αναφέρεται το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας ενεργειών / δράσεων που μπορεί να υλοποιηθούν (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ειδικότερα).

Οι προτάσεις / εισηγήσεις έργων πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συνημμένου εντύπου στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών efu@moi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22409948.

Proposal Submission Form 2021-2027.docxProposal Submission Form 2021-2027.docx