Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και της δυνατότητας που δίνεται για τη δημιουργία Εθνικών Σημείων Επαφής, έχει δημιουργηθεί το κοινό Εθνικό Σημείο URBACT ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ.

Για τα νέα του URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο από την ιστοσελίδα του ή από τον νέο λογαριασμό twitter του URBACT.