Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν €243,3 εκατομ.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ το υπόλοιπό ποσό διατίθεται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 2014-2020.


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Ανάδοχος του ΚΟΑΠ, έχει οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 7: Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αφορά την υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομής από κυβερνητικά τμήματα ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικές δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Μέτρο 7 είναι οι εξής:


  - Ανάπλαση/ προστασία των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατειών, πεζοδρομίων, πυρήνων χώρων πρασίνου / πάρκων, εξοπλισμού ανοικτού χώρου, γραμμικών πάρκων)
  - Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
  - Πολυκέντρα νεότητας και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
  - Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή και άλλα προβλήματα
  - Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών
  - Υποδομή για στέγαση βασικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων Κοινοτικών Αγορών, Κέντρα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικά / Πολυδύναμα κέντρα, Κέντρα ένταξης / κινητοποίησης ανενεργού πληθυσμού)
  - Σημάνσεις / Θεματικές διαδρομές
  - Κέντρα πληροφόρησης / τουριστικής ενημέρωσης
  - Ανέγερση τουριστικών καταφυγίων / κιόσκια.