Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ URBACT III (2014-2020)

Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης στο οποίο συμμετέχουν οι 28 χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ, η Ελβετία και η Νορβηγία με στόχο τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα Συνεργασίας και Δικτύωσης μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος URBACT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανέρχεται στα €96,3 εκ. για την περίοδο 2014-2020.

Οι δραστηριότητες του Προγράμματος URBACT στοχεύουν στην επίτευξη της θεματικής προτεραιότητας 11 της Πολιτικής Συνοχής «Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» και οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Βελτίωση της επάρκειας των πόλεων σχετικά με την διαχείριση πολιτικών για την Bιώσιμη Aστική Aνάπτυξη στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και συμμετοχικής προσέγγισης

2. Βελτίωση του σχεδιασμού Βιώσιμων Στρατηγικών Αστικής Ανάπτυξης και Σχεδίων Δράσης

3. Βελτίωση της εφαρμογής Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

4. Αναβάθμιση της πρόσβασης όλων των φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή αλλά και στη λήψη αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο, στα παραδοτέα του Προγράμματος και στην διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με σκοπό την βελτίωση των αστικών πολιτικών.

Επιλέξιμες Δράσεις/Δικαιούχοι:

1. Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Ενημερωτικές Ημερίδες σε Εθνικό Επίπεδο, Μεγάλης Κλίμακας Ενημερωτικές Εκδηλώσεις κ.τ.λ.)

Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι προέρχονται από τις Πόλεις των 28 Κράτων Μέλων της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία και οι οποίες συμμετέχουν σε υφιστάμενα Δίκτυα στα πλαίσια του Προγράμματος URBACT.

2. Δημιουργία Δικτύων για την βελτίωση του σχεδιασμού στρατηγικών και δράσεων στα πλαίσια της εφαρμογής μιας Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σεμινάρια ανταλλαγής γνώσεων, επισκέψεις (study visits), Έρευνες πεδίου με σκοπό την αναγνώριση της παρούσας κατάστασης, Ολοκληρωμένες Στρατηγικές /Σχέδια Δράσης Αστικής Ανάπτυξης, Ενθάρρυνση Τοπικών Φορέων, Δραστηριότητες Δημοσιότητας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων, Δράσεις ενίσχυσης της σχέσης Αστικών Περιοχών-Περιοχών της Υπαίθρου κ.τ.λ.)

Οι δράσεις αυτές απευθυνόταν στις Πόλεις των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία οι οποίες ενδιαφέρονται με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων αλλά και μέσω ανταλλαγής γνώσεων, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Ολοκληρωμένες Στρατηγικές και Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

3. Δικτύωση με σκοπό την εφαρμογή των στρατηγικών και δράσεων στα πλαίσια της εφαρμογής μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω,

    α) Δικτύων Εφαρμογής (Σεμινάρια ανταλλαγής γνώσεων, συμπ. επισκέψεις (study visits), Εργαλεία Παρακολούθησης, Δημιουργία και λειτουργία τοπικών συνεργασιών, Δραστηριότητες Δημοσιότητας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων, Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση των πόλεων στην διαδικασία εφαρμογής Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης).
    β) Δικτύων Μεταφοράς γνώσεων (Σεμινάρια ανταλλαγής γνώσεων, Δημιουργία και λειτουργία τοπικών συνεργασιών, Δραστηριότητες Δημοσιότητας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων, Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση των πόλεων στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της μεταφοράς καλών πρακτικών σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη).
Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στις Πόλεις των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μέσω όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Επίσης, απευθύνονται και σε αριθμό άλλων φορέων όπως, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς που ιδρύθηκαν από τις τοπικές αρχές με σκοπό το σχεδιασμό και εφαρμογή διαφόρων πολιτικών όπως την προσφορά υπηρεσιών (π.χ. ενέργεια, οικονομική ανάπτυξη, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές κ.τ.λ.) καθώς επίσης περιφερειακές, τοπικές και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με αστικά θέματα.

4. Δράσεις Συλλογής και Διάχυσης της Γνώσης γύρω από την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συλλογή και διαχείριση γνώσης γύρω από θέματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, δημιουργία ιστοσελίδας-πλατφόρμας γνώσεων με σκοπό την εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, θεματικές δραστηριότητες, σεμινάρια, εργαστήρια, Εθνικά Σημεία URBACT κ.τ.λ.)

Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην διαμόρφωση και εφαρμογή αστικών πολιτικών στις Πόλεις των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία σε όλα τα επίπεδα, Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό (π.χ. Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές κ.τ.λ).