Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη", επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.