Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης σύγκλησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 27 Μαΐου 2017, ορίζει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016, τη σύνθεση της Επιτροπής (άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού), ως ακολούθως:


Πρόεδρος
Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών

Μέλη με Δικαίωμα Ψήφου
Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι επικεφαλής των πιο κάτω φορέων ή εκπρόσωποί τους:

  (α) Αρμόδια Υπουργεία
  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
  Υπουργείο Εσωτερικών
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  Υπουργείο Υγείας

  (β) Άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές
  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
  Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Υπηρεσία Ασύλου
  Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας
  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

(γ) Αρμόδιες Τοπικές Αρχές
  Ένωση Δήμων Κύπρου
  Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

  Μέλη χωρίς Δικαίωμα Ψήφου
  Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕ 2014-2020.pdf


Εργασίες Επιτροπών Παρακολούθησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης