Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα έχει οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και Ανάδοχος του ΚΟΑΠ, για το Μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των πληρωμών και την καταβολή ενισχύσεων προς τους Δικαιούχους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ο οποίος δύναται να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Μέτρου, ενώ ετήσιο έλεγχο διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Η ΜΕΤ θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα Μονάδας Εφαρμογής για το νέο Μέτρο που θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027.

Βασικά Καθήκοντα ΜΕΤ ως Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 7, σε συντομία:


  - Ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Μέτρο.

  - Εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού.

  - Παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Μέτρου.

  - Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης στο Μέτρο.

  - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Έργων μέχρι και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποπληρωμής των Δικαιούχων.

  - Διενέργεια επιτόπιων τεχνικών, λογιστικών, και διοικητικών ελέγχων στα Έργα.

  - Παρακολούθηση της λειτουργίας των συγχρηματοδοτούμενων Έργων για περίοδο 5 χρόνων μετά την έγκριση της τελικής πληρωμής.

  - Υποβολή στοιχείων προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την εφαρμογή του Μέτρου.

  - Υποβολή στον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών των αιτημάτων πληρωμής εκ μέρους των Δικαιούχων, και υποβολή ετήσιων γραπτών εκθέσεων για την πρόοδο εφαρμογής του Μέτρου και για τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν.