Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Υπογράφτηκε στις 5 Μαρτίου 2024 Συμφωνία Επιδότησης μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ως Δικαιούχου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπαιδεύσεις και Εξοπλισμός για αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε απειλών», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ανίχνευσης, αναγνώρισης ή/και εντοπισμού επικίνδυνων υλικών, καθώς και η εκπαίδευση Πρώτων Ανταποκριτών (μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου), με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση απειλών ή/και περιπτώσεων που αφορούν τυχόν χρήση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών και Εκρηκτικών Υλικών (ΧΒΡΠ-Ε).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με συνολικό προϋπολογισμό €200.000,00 και περίοδο υλοποίησης από 01/01/2024 μέχρι 30/06/2025.


Πυροσβεστική
Υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης από τους κ. Νίκο Λογγίνο, Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και Κωνσταντίνο Κυπριανού, Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής.