Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2024 το 1ο newsletter για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, στο οποίο γίνεται σύντομη ανασκόπηση των κυριότερων ενεργειών της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο, κατά το 2023 και τους πρώτους δύο μήνες του 2024.

Στο newsletter περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, για τι δύο πρώτες Συναντήσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 κ.ά.


Newsletter 2023-2024