Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ)
Τελευταία Ανανέωση 05/05/2023

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για ένα έργο παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), απαιτείται η εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.

Εξαίρεση:
Από την πιο πάνω υποχρέωση, με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό (Τροποποιητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2019 (Κ.Δ.Π. 376/2019), εξαιρείται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος:
      α.      ανεξαρτήτως ισχύος, επί κελύφους νόμιμα υφιστάμενης οικοδομής (βλ. προϋποθέσεις σε Κ.Δ.Π. 376/2019)
      β.      ανεξαρτήτως ισχύος, σε έδαφος ιδιοκτησίας που εμπίπτει σε Βιομηχανική ή Βιοτεχνική Ζώνη ή Περιοχή.
      γ.      μέχρι 150 KW, σε έδαφος ιδιοκτησίας εντός Ορίου Ανάπτυξης, όπου υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή (βλ. προϋποθέσεις σε Κ.Δ.Π. 376/2019)
      δ.      μέχρι 150 KW, σε έδαφος ιδιοκτησίας εκτός Ορίου Ανάπτυξης, νοουμένου ότι διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση (βλ. προϋποθέσεις σε Κ.Δ.Π. 376/2019)


Χωροθετική Πολιτική
1. Η Εντολή 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζει τη χωροθετική πολιτική και περιγράφει τη διαδικασία άσκησης πολεοδομικού ελέγχου, για Εγκαταστάσεις Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

2. Επιπρόσθετα, για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, εξέδωσε την Εγκύκλιο ημερ.14/06/2019
στην οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια για χωροθέτηση σε κατάλληλες ιδιοκτησίες.
Για τα Έργα που αφορούν Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εξαιρουμένων των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων) ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέδωσε την Εγκύκλιο ημερ. 26/01/2023.

3. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ανάπτυξη που σχετίζεται με παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), πρέπει να συνάδει με την:
      α.      Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Σχέση με την Χωροθέτηση των Έργων που Αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής, και με την
      β.      Γνωμάτευση ημερομηνίας 21/02/2022 του Τμήματος Περιβάλλοντος, με βάση το άρθρο 17(6) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προβράμματα Νόμου Ν.102(Ι)/2005.
Ιδιαίτερα κατατοπιστικοί είναι οι Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω Γνωμάτευσης.

4. Ικανοποιητική Προσπέλαση:
Η ιδιοκτησία που προτείνεται για χωροθέτηση έργου παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, πρέπει να διαθέτει Ικανοποιητική Προσπέλαση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Εντολής 1/1994 και της παραγράφου 4.9 της Εντολής 2/2006. Επιπρόσθετα, διευκρίνιζεται ότι, για Φωτοβολταϊκά Συστήματα, ικανοποιητική προσπέλαση θεωρείται :
      α.      αγροτικός δρόμος ελαχίστου πλάτους 4.00μ., ο οποίος να έχει διανοιχτεί από την Αρμόδια Αρχή για την εξυπηρέτηση της περιοχής και ο οποίος διατηρείται / συντηρείται από αυτήν ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρήση του από οχήματα, ή
      β.      εγγεγραμμένο δικαίωμα διόδου ελάχιστου πλάτους 3.66μ. και ανεξαρτήτως μήκους το οποίο να εlναι διαμορφωμένο και να διατηρείται μόνιμα προσπελάσιμο από οχήματα και το οποίο να καταλήγει σε αποδεκτής μορφής προσπέλαση, ή
      γ.      διευρυμένο επί τόπου εγγεγραμμένο μονοπάτι πλάτους περί τα 4.ΟΟμ. το οποίο να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από οχήματα.


Διαβουλεύσεις
1. Η διαδικασία εξασφαλίσεων διαβουλεύσεων από τους μελετητές, πριν την υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια, είναι υποχρεωτική.
Οι Πολεοδομικές Αρχές δεν παραλαμβάνουν αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας που αφορά έργο ΑΠΕ, σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από όλες τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος).
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον να προσκομίζεται από τους αιτητές, επιστολή διαβούλευσης με τη ΡΑΕΚ. Σχετική είναι η Εγκύκλιος ημερ. 25/04/2023.

2. Μετά την υποβολή της πολεοδομικής αίτησης και πριν τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή ΙΙ του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο, καθορίζεται κατα πόσο:
      α.     απαιτείται η υποβολή Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), ή
      β.     υποβάλλεται Έκθεση Πληροφοριών ώστε να αποφασιστεί κατά πόσον χρειάζεται η υποβολή ΜΕΕΠ, ή
      γ.     δεν απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, για να βοηθήσει την πληρότητα των περιβαλλοντικών μελετών έχει εκδώσει κατευθυντήριους οδηγούς:
- Οδηγός για τη Δημόσια Διαβούλευση-Παρουσίαση
- Οδηγοί για τις καταγραφές Πτηνοπανίδας
- Οδηγός ΜΕΕΠ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

3. Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ):
Η Άδεια Κατασκευής είναι η άδεια που εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να παράγει ηλεκτρισμό δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.
Για έργα ΑΠΕ μέχρι 8MW, εκδίδεται «Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού» ενώ για έργα ΑΠΕ πέραν των 8 MW εκδίδεται «Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού».


Λοιπές Σχετικές Πληροφορίες
1. Αγροφωτοβολταϊκά Πάρκα:
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διπλή Χρήση Γεωργικής Γης με Καλλιέργεια και Φωτοβολταϊκά Πλαίσια.

2. Πολεοδομικά Κίνητρα για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):
Νέες ή Υφιστάμενες Αναπτύξεις οι οποίες παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ, δύναται να επωφεληθούν από την παροχή πρόσθετου συντελεστή δόμησης, με βάση την Εντολή 1/2020.

3. Ιδιοκτησίες εντός Κυβερνητικών Οικισμών:
Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός Κυβερνητικού Οικισμού, για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής Βεβαίωσης. Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Κλάδο Διαχείρισης και Συντήρησης Οικισμών στο τηλέφωνο 22409536.


Σχετικό Υποστηρικτικό Υλικό:ΕΝΤΟΛΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ