Τμήμα Πολεοδομίας και ΟικήσεωςΤο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου αφορά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2021-2026, με αξιοποίηση πόρων που διατίθενται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Μέσω αυτού του Σχεδίου, προωθούνται Επενδύσεις και Μεταρρυθμίσεις σε πέντε άξονες πολιτικής/ ενότητες και, συγκεκριμένα, προς ένα ανθεκτικό σύστημα υγείας, προς την πράσινη ανάπτυξη, προς μία ανταγωνιστική οικονομία με αποτελεσματικούς θεσμούς, προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και προς ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνικό κράτος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΑΑ Κύπρου, πατήστε εδώ.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ορίστηκε ως Φορέας Υλοποίησης τεσσάρων συνολικά έργων του ΣΑΑ: δύο Μεταρρυθμίσεων και δύο Επενδύσεων.

Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά στην ψήφιση και εφαρμογή του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου, ο οποίος στοχεύει στη στήριξη και προσέλκυση Στρατηγικών Αναπτύξεων στην Κύπρο αφού προνοεί, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και την έγκαιρη έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά στην έγκριση σχετικού Νόμου για την εφαρμογή του μοντέλου του Αστικού Αναδασμού, με σκοπό την εγκαθίδρυση και λειτουργία μηχανισμού και διαδικασίας για την ενοποίηση, διαχείριση και αναδιανομή ακίνητης ιδιοκτησίας σε ζώνες ανάπτυξης με στόχο την πολεοδομική ενεργοποίησή τους και αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην προσφορά γης έτοιμης για ανάπτυξη και στην ορθολογική χωροθέτηση χρήσεων μεγάλης κλίμακας εντός περιοχών σχεδίου αστικού αναδασμού. Βασικά ορόσημα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι αφενός η έγκριση του περί Αστικών Ζωνών Ανάπτυξης (Αστικός Αναδασμός) και Συναφών Θεμάτων Νόμου και αφετέρου ο σχεδιασμός, η δημοσίευση και η έγκριση προς υλοποίηση τουλάχιστον 10 γενικών χωροταξικών σχεδίων (masterplans).

Αναφορικά με τις Επενδύσεις, η μία αφορά στην προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται οικονομική ενίσχυση προς δημιουργία φοιτητικών δωματίων για ενοικίαση σε φοιτητές με χαμηλό προκαθορισμένο ενοίκιο, για δεδομένο χρόνο.

Η δεύτερη εντάσσεται στον πυλώνα ‘προς μία ψηφιακή εποχή’ και αφορά στη Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η ψηφιοποίηση δεδομένων αναφορικά με διατηρητέες και αξιόλογες οικοδομές και οικισμούς, η δημιουργία βάσης δεδομένων με τυπολογίες και αρχιτεκτονικές/ κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης και η ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού χάρτη αξιολόγησης του τοπίου. Όλα τα αποτελέσματα προβλέπεται να καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ‘ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ’ του Τμήματος, με δυνατότητα πρόσβασης από εξωτερικό χρήστη.