Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Η βασική νομοθεσία που διέπει τις διατηρητέες οικοδομές είναι το Άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972. Επιπλέον, ο Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος 240(Ι)2002 και οι τροποποιήσεις του καθορίζουν το σχέδιο κινήτρων για αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών.


N 37(I)2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ.pdf

N 47(I)2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ.pdf

ΚΔΠ 89 2015(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΚΤΕΣ).pdf

N 240(I)2002 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.pdf

ΚΔΠ 378 2022 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ).pdf

ΚΔΠ 245 2016 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΔΠ 89 2015).pdf


Κήρυξη Διατηρητέων Οικοδομών
Διαχείριση Διατηρητέων Οικοδομών
Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών
Άμεσες Επεμβάσεις σε Διατηρητέες Οικοδομές
Εκπτώσεις και Φοροαπαλλαγές
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης