Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Μια από τις κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως της Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι η διοργάνωση και δημοσίευση των Προσκλήσεων για Υποβολή Προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς για χρηματοδότηση έργων, καθώς και η διοργάνωση και δημοσίευση της επακόλουθης επιλογής των Διικαιούχων και της ανάθεσης έργων προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος και σύμφωνα με τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η Μονάδα Ευωπαϊκών Ταμείων έχει προκηρύξει στις 8/12/2023 την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με κωδικό ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023.