Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η ΜΕΤ έχει οριστεί ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η ΜΕΤ είχε οριστεί επίσης ως η Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) και των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013).

Παράλληλα, η ΜΕΤ έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία - Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ενεργεί ως Ανάδοχος Φορέας για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, η ΜΕΤ προβαίνει σε διαδικασίες ανάθεσης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σε διάφορους φορείς και οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, η Διαχειριστική Αρχή υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, όπως η Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Υπηρεσία Ασύλου, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Πολιτική Άμυνα κ.ά., με απευθείας ανάθεση, όπου η φύση των δράσεων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητά τους (de jure monopoly).

Παράλληλα και όπου δεν εφαρμόζεται η διαδικασία απευθείας ανάθεσης, υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Οι φορείς που δύναται να υποβάλουν προτάσεις/εισηγήσεις είναι οι εξής: Κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, διεθνείς οργανισμοί. Οι προτάσεις των δυνητικών Δικαιούχων αξιολογούνται από τη Διαχειριστική Αρχή μέσω αδιάβλητης διαδικασίας και οι επιλεγείσες προτάσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η ΕΕ διέθεσε προς την Κυπριακή Δημοκρατία περίπου 107 εκατομ. ευρώ στο πλαίσιο των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, κατά την εν λόγω περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε περίπου 3 εκατομ. ευρώ ως Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στόχος της ΜΕΤ είναι, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μέσα από την προσαρμογή και παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής, να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση των ευρωπαϊκών και κυβερνητικών πολιτικών και η επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο Πρόγραμμα εκάστου Ταμείου, καθώς και η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η ΜΕΤ στοχεύει με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να επιτύχει:

    - την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

    - τη δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής,

    - την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα,

    - τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης,

    - τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.