Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα Προγράμματα και τα έργα μέσω των οποίων τυγχάνουν αξιοποίησης τα κονδύλια που παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των εν λόγω Ταμείων, υπό τη διαχείριση της ΜΕΤ, ως της Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο.

Παράλληλα, στον ιστότοπο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεδομένου ότι στη ΜΕΤ έχουν ανατεθεί από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και Μονάδας Εφαρμογής της Παρέμβασης Α.Α. 4.4 "Δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές", στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αρμοδιότητες τις οποίες είχε και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.


Ιστορία Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών συστάθηκε, με την ονομασία Μονάδα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων, τον Οκτώβριο του 2002, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της σύστασής της ήταν η ομαλή ένταξη της Κύπρου στην 3η δημοσιονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προγραμματική περίοδος 2000-2006). Ειδικότερα, η Μονάδα εκτελούσε καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όντας υπεύθυνη για τη διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας που λάμβανε η Κύπρος από τα εν λόγω Ταμεία. Υπεύθυνος της Μονάδας ήταν ο κ. Μάριος Κιτρομηλίδης.

Το 2006 η Μονάδα μετονομάστηκε σε Μονάδα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής, αφού ανέλαβε τον ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα και για το Ταμείο Συνοχής. Υπεύθυνη ορίστηκε η κ. Χριστίνα Ροδοσθένους.

Το Ιούνιο του 2008 μετονομάστηκε σε Μονάδα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής και Ταμείων Αλληλεγγύης, καθώς ορίστηκε ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών, στο πλαίσιο της 4ης δημοσιονομικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προγραμματική περίοδος 2007-2013).

Παράλληλα, της ανατέθηκαν από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές (Γραφείο Προγραμματισμού και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα) καθήκοντα: α) Ενδιάμεσου Φορέα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και β) Μονάδας Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής/Αναδόχου του ΚΟΑΠ για τα Μέτρα 3.1 - 3.2 και του Καθεστώτος 4.1.3 (Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Καθήκοντα Υπεύθυνου του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών ανέλαβε ο κ. Αλέκος Κελβέρης, ενώ η κ. Ροδοσθένους παρέμεινε Υπεύθυνη του Κλάδου Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής.

Τον Δεκέμβριο του 2008 η Μονάδα μετονομάστηκε σε Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων και Ταμείων Αλληλεγγύης και καθήκοντα Υπευθύνου και των δύο Κλάδων ανέλαβε ο κ. Κελβέρης. Παράλληλα, με την αλλαγή του ονόματος της Μονάδας δημιουργήθηκε και το πρώτο λογότυπό της, ενώ τα Ταμεία Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών απέκτησαν ξεχωριστό λογότυπο.

EFU's logo 2008 ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Μονάδα ορίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, με τις Αποφάσεις του ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2014, 30 Ιουνίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2015, ως η Υπεύθυνη Αρχή των νέων Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα οποία υπήρξαν η μετεξέλιξη των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούνταν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (σύνορα - θεωρήσεις και αστυνομική συνεργασία).

Ταυτόχρονα, βάσει Απόφασης ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2014 και στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, η Μονάδα μετονομάστηκε σε Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ), ονομασία που διατηρεί μέχρι και σήμερα, και απέκτησε νέο λογότυπο. Νέο λογότυπα απέκτησαν επίσης τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.

LOGO 2014-LOGO HOME AFFAIRS

Παράλληλα, της ανατέθηκαν από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές [Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα] καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και Μονάδας Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής/Αναδόχου του ΚΟΑΠ για το Μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τον Οκτώβριο του 2014 Επικεφαλής της Μονάδας ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κυπριανού, o οποίος αργότερα, το 2019, έλαβε τον τίτλο του Προϊσταμένου της Μονάδας.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 95.251, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2023, ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, τα οποία τώρα αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

Παράλληλα, η ΜΕΤ έχει αρμοδιότητες ένταξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Επαρχιακές Διοικήσεις, στις Αστικές και Αγροτικές Περιοχές, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στη ΜΕΤ έχουν ανατεθεί εκ νέου από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», καθώς και Μονάδας Εφαρμογής στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 τα καθήκοντα της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων διευρύνθηκαν περαιτέρω, καθώς ορίστηκε, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Φορέας Τεχνικών Επαληθεύσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, τον Μάιο του 2024 η ΜΕΤ ορίστηκε ως Σημείο Επαφής για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Το λογότυπο της Μονάδας διατηρήθηκε ως είχε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά το λογότυπο των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων καταργήθηκε, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021.


Στόχοι της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων

Στόχος της ΜΕΤ είναι, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση των ευρωπαϊκών και κυβερνητικών πολιτικών και η επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο Πρόγραμμα εκάστου Ταμείου, καθώς και η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η ΜΕΤ στοχεύει με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να επιτύχει:

  - την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,
  - την προστασία των συνόρων,
  - τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας,
  - τη δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής,
  - την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα,
  - τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης,
  - τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Πρόταση προς Υπουργικό Συμβούλιο για Ορισμό των Αρμόδιων Αρχών για Θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων της ΚΔ για τα ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ και ΤΕΑ της ΠΠ 2021-2027

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 95.251 για Ορισμό των Αρμόδιων Αρχών για Θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και το Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027