Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης σύγκλησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 27 Μαΐου 2017, ορίζει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 27 Απριλίου .2016, τη σύνθεση της Επιτροπής (βλ. άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού), ως ακολούθως:


Πρόεδρος
Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών

Μέλη με Δικαίωμα Ψήφου
Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι επικεφαλής των πιο κάτω φορέων ή εκπρόσωποί τους:

(α) Αρμόδια Υπουργεία
Αστυνομία Κύπρου
Υπουργείο Άμυνας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών

(β) Άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία)
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ορίζοντας 2020)
Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας

Μέλη χωρίς Δικαίωμα Ψήφου
Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΕΑ 2014-2020.pdf


Εργασίες Επιτροπών Παρακολούθησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας