Επιτροπές Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων - Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Οι Επιτροπές Παρακολούθησης αποτελούν σημαντικό όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 και η σύσταση και λειτουργία τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ορθή υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων είναι τρεις, δηλαδή μία για έκαστο Ταμείο:

  - Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  - Επιτροπή Παρακολούθησης του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων
  - Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Με βάση το άρθρο 38, παρ, 2 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060, κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό της, ο οποίος προβλέπει τη σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την πρόληψη οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας.


Καθήκοντα Επιτροπών Παρακολούθησης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, τα καθήκοντα των Επιτροπών Παρακολούθησης συνίστανται στην εξέταση:
  α) της πορείας προς την υλοποίηση του Προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων·
  β) όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την επίδοση του Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·
  γ) της συμβολής του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση του Προγράμματος·
  δ) των στοιχείων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στο άρθρο 58, παρ. 3 και στο έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 59, παρ. 1·
  ε) της προόδου που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα·
  στ) της υλοποίησης δράσεων επικοινωνίας και προβολής·
  ζ) της προόδου ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας, κατά περίπτωση·
  η) της εκπλήρωσης των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·
  θ) της προόδου στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων δημόσιων οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων, κατά περίπτωση.
2. Επιπλέον, οι Επιτροπές Παρακολούθησης εγκρίνουν:
  α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33, παρ. 3 στοιχεία β), γ) και δ)·κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, υποβάλλονται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης·
  β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ·
  γ) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·
  δ) κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση Προγράμματος, μεταξύ άλλων για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 5 και το άρθρο 26.
3. Τέλος, οι Επιτροπές Παρακολούθησης μπορούν να διατυπώνουν συστάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή.


1η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027, 3/8/2023
2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027, 30/11/2023