Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών χειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΜΕΤ έχει οριστεί ως η Διαχειριστική Αρχή για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027. Παράλληλα, για τα Διαρθρωτικά Ταμεία - Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα, ενώ όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργεί ως Ανάδοχος Φορέας.


Καθήκοντα ΜΕΤ - Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων είχε οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή για τη Διαχείριση των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και ως Υπεύθυνη Αρχή για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ορίστηκε ως Διαχειριστική Αρχή για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Βασικά καθήκοντα ΜΕΤ ως Διαχειριστικής Αρχής

Η ΜΕΤ, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε., έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τα καθήκοντά της ως Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, έτσι όπως καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αναφέρονται οι κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, είναι τα εξής:

1. Διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

2. Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

3. Υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση για τα Προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και για οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις τους χρησιμοποιώντας το SFC2014.

4. Προσδιορίζει και καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες της δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

5. Διοργανώνει και δημοσιεύει τις Προσκλήσεις για την Υποβολή Προσφορών και Προσκλήσεις για την Υποβολή Προτάσεων, και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων, σύμφωνα με τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014.

6. Εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των κοινών και των ειδικών ανά Πρόγραμμα δεικτών στην Επιτροπή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή των Προγραμμάτων και των έργων.

7. Λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στους Δικαιούχους.

8. Εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών και άλλων σχετικών εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων.

9. Παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

10. Μεριμνά. ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε έργου που είναι ενταγμένο στα Προγράμματα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση.

11. Με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με το έργο.

12. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πραγματοποιούνται εντός των σχετικών προθεσμιών.

13. Διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές λαμβάνουν για τους σκοπούς της διεξαγωγής της αξιολόγησης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προγραμμάτων.

14. Θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

15. Διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών.

16. Συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 57 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τις υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014.

17. Συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014.

18. Ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας και διαδίδει τα αποτελέσματα των Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

19. Διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

20. Συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις Διαχειριστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών.

21. Ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής είτε λαμβάνοντας τα υπόψη είτε, σε περίπτωση που τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.


Καθήκοντα ΜΕΤ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

H ΜΕΤ εκτελεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα που της έχουν ανατεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπήρξε Ενδιάμεσος Φορέας του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα και στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Βασικά καθήκοντα ΜΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας

1. Αξιολόγηση και έγκριση έργων για ένταξη στο ΕΠ μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις που καθορίζει η ΔΑ.

2. Μεταφορά πιστώσεων στους Δικαιούχους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΑ.

3. Διενέργεια: α) διοικητικών επαληθεύσεων για βεβαίωση της κάθε δήλωσης δαπανών από τους Δικαιούχους, β) δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων επιμέρους έργων, γ) συγκεντρωτικής βεβαίωσης των πραγματοποιθέντων δαπανών στη ΔΑ.

4. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, με έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων και η τήρηση, στο πλαίσιο των οδηγιών της ΔΑ, αναλυτικών στοιχείων παρακολούθησης και δεδομένων/δεικτών για την υλοποίηση των έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

5. Υποχρέωση όπως αποστέλλει προβλέψεις δαπανών για τα έργα που υλοποιούνται υπό την ευθύνη της.

6. Διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ευρύτερο επίπεδο.

7. Παροχή υποστήριξης στους Δικαιούχους για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο επίπεδο των έργων τους

8. Υποβολή προς τη ΔΑ όλων των αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων για την ετοιμασία των Ετήσιων Εκθέσεων και της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης για τα έργα που έχει υπό την ευθύνη της.

9. Υποβολή στη ΔΑ όλων των αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων που απαιτούνται για την ετήσια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποίηση των αιτιολογημένων συστάσεών της, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΑ.

10. Υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των παρατυπιών που εντοπίζονται, με παράλληλη γνωστοποίησή τους στη ΔΑ.


Καθήκοντα ΜΕΤ - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Μονάδα έχει οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και Ανάδοχος του ΚΟΑΠ, για το Μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των πληρωμών και την καταβολή ενισχύσεων προς τους Δικαιούχους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ο οποίος δύναται να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Μέτρου, ενώ ετήσιο έλεγχο διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Η ΜΕΤ θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα Μονάδας Εφαρμογής για το νέο Μέτρο που θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027.

Βασικά Καθήκοντα ΜΕΤ ως Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 7

1. Ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Μέτρο.

2. Εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού.

3. Παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Μέτρου.

4. Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης στο Μέτρο.

5. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Έργων μέχρι και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποπληρωμής των Δικαιούχων.

6. Διενέργεια επιτόπιων τεχνικών, λογιστικών, και διοικητικών ελέγχων στα Έργα.

7. Παρακολούθηση της λειτουργίας των συγχρηματοδοτούμενων Έργων για περίοδο 5 χρόνων μετά την έγκριση της τελικής πληρωμής.

8. Υποβολή στοιχείων προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την εφαρμογή του Μέτρου.

9. Υποβολή στον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών των αιτημάτων πληρωμής εκ μέρους των Δικαιούχων, και υποβολή ετήσιων γραπτών εκθέσεων για την πρόοδο εφαρμογής του Μέτρου και για τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν.