Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) εκπροσωπεί τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών τόσο στην Καθοδηγητική Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Κύπρος, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων Τμημάτων/Υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Μέσα από τον ρόλο της, η ΜΕΤ συμμετέχει στην εποπτεία της εφαρμογής του Προγράμματος και στην επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Interreg Ελλάδα - Κύπρος.