Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027


Με βάση το άρθρο 38(2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060, κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό της Κανονισμό, στον οποίο προβλέπονται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας.

1η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027, 3/8/2023
2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027, 30/11/2023

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται πιο κάτω:


ISF Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdf