Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 - Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Κεφαλαίου ΙΙΙ "Προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία" (άρθρα 46-50) και του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να εντάσσεται η στρατηγική δημοσιότητας και επικοινωνίας των Διαχειριστικών Αρχών όλων των Ταμείων σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και των Δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Βασική αρχή της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 είναι η ύπαρξη ενιαίας προσέγγισης για θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών Ταμείων και των κρατών μελών, με προεξάρχουσα υποχρέωση την τήρηση ενιαίας οπτικής ταυτότητας με τη χρήση μόνο του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς οπτικής προβολής της χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση.

Emblem EU

Μέσω του Προγράμματος εκάστου Ταμείου, τα κράτη μέλη και οι Διαχειριστικές τους Αρχές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική στις δικές τους ανάγκες, τηρώντας πάντα τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επικοινωνιακή στρατηγική της Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κϋπρο περιγράφεται στο Μέρος 7 των Προγραμμάτων ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ και ΤΕΑ, που φέρει τον τίτλο "Communication and visibility".

Στο Μέρος 7 των Προγραμμάτων καθορίζονται οι εξής παράμετροι της επικοινωνιακής στραγητικής της Διαχειριστικής Αρχής:

   - το κοινό-στόχος των ενεργειών δημοσιότητας και επικοινωνίας,
   - οι δίαυλοι επικοινωνίας,
   - ο προγραμματισμένος προϋπολογισμός για θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας σε έκαστο Πρόγραμμα και
   - οι δείκτες για παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών δημοσιότητας και επικοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε στην ετοιμασία Οδηγού Δημοσιότητας και Επικοινωνίας για Δικαιούχους έργων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027, με στόχους:
   - την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Δικαιούχων ως προς την επικοινωνία και πληροφόρηση για τα έργα που υλοποιούν,
   - την υπσστήριξη των Δικαιούχων σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών,
   - την απλούστευση των κανόνων δημοσιότητας και επικοινωνίας και
   - την επίτευξη μιας συνεκτικής οπτικής ταυτότητας σε όλη την Ένωση.
Ο Οδηγός Δημοσιότητας και Επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Συμφωνιών Επιδότησης και το περιεχόμενό του είναι δεσμευτικό για όλους τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα κάτω από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.