Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 - Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ / AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ / BMVI - Border Management and Visa Instrument) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ / ISF - Internal Security Fund).


Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων έχουν υιοθετηθεί από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Σε συνέχεια της πρακτικής των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το κάθε Ταμείο έχει το δικό του πολυετές Πρόγραμμα. Τα έργα που διαχειρίζεται η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της επιμερισμένης ευθύνης (shared management) με τη συνήθη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ποσοστό 75 % (εκτός σε ειδικές περιπτώσεις που το ποσοστό μπορεί να ανέλθει μέχρι 90% ή και 100 %). Το υπόλοιπο ποσοστό προϋπολογισμού καταβάλλεται από εθνικούς πόρους.

Το νέο Πρόγραμμα της Κύπρου για το ΤEA (ISF) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2023, για το ΤΑΜΕ (AMIF) εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 και για το ΜΔΣΘ (BMVI) εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. Τα έργα που εντάχθηκαν σε κάθε εγκεκριμένο Πρόγραμμα υλοποιούνται είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Περισσότερα στοιχεία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 μπορείτε να διαβάσετε στις παρουσιάσεις για το AMIF.pdf και τα BMVI και ISF.pdf που έγιναν από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων στο πλαίσιο της Έκτης Επιτροπής Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020, στις 30/11/2021, καθώς και στα βίντεο που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νέα Ταμεία στον σύνδεσμο Home Affairs Funds' videos.