Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Κατά τις Προγραμματικές Περιόδους 2004-2006 και 2007-2013 η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είχε οριστεί ως υπεύθυνος φορέας για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος URBACT II και το Εθνικό Σημείο Επαφής.

Μετά από επαφές που είχε η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών ΤΑμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, διαφάνηκε ότι, λόγω της φύσης του περιεχομένου του Προγράμματος URBACT III, καθώς και της ειδικής τεχνογνωσίας που είχε αποκτηθεί από τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, η συμμετοχή της ΜΕΤ στους μηχανισμούς συντονισμού και παρακολούθησης του εν λόγω Προγράμματος ενδεικνυόταν να συνεχίσει και για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με ενημέρωση, όταν απαιτούνταν, της ΓΔ ΕΠΣΑ ως της αρμόδιας Αρχής για την Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, και για την περίοδο 2014-2020 η ΜΕΤ ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η αρμόδια Εθνική Αρχή για το Πρόγραμμα URBACT III, που εκπροσωπεί την Κύπρο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και έχει αναλάβει τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT III.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα, τους στόχους και τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.