Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών έχει οριστεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 79.735 και ημερομ. 17/11/15) ως Ενδιάμεσος Φορέας έργων που υλοποιούνται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Ως εκ τούτου, της έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες διαχείρισης της Επενδυτικής Προτεραιότητας που αφορά στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, δυνάμει της σχετικής Συμφωνίας Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων, και αφορά σε έργα που υλοποιούνται/υλοποιήθηκαν από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.


Καθήκοντα ΜΕΤ:

• Να εγκρίνει και να δημοσιεύει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων που συντάσσονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς ‘Έργων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Τοπικές Αρχές.

• Να αξιολογεί και να εγκρίνει έργα με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια αξιολόγησης έργων σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς ‘Έργων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Τοπικές Αρχές.

• Να εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία να διασφαλίζουν τη συμβολή των έργων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας, δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή, και τηρούν τις γενικές αρχές για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία/βελτίωση του περιβάλλοντος.

• Να ελέγχει, πριν την έγκριση του έργου και την έκδοση οποιασδήποτε Απόφασης Ένταξης Έργου, τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του επιλέξιμου Δήμου να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης Έργου, με βάση κατάλληλα κριτήρια.

• Να επικυρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους ΕΦ ‘Έργων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Τοπικές Αρχές που αφορούν στην ποιότητα, ωριμότητα και σκοπιμότητα των προτάσεων, νοουμένου ότι οι διαδικασίες για την αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια επιλογής έχουν εφαρμοστεί ορθά από τους ΕΦ ‘Έργων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

• Να εκδίδει Απόφαση Ένταξης Έργου, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι χρηματοδότησης του έργου, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ.

• Να διενεργεί προκαταρκτικές επαληθεύσεις για όλα τα εγκεκριμένα έργα πριν από την επικύρωση της πρώτης αίτησης επιστροφής δαπανών (Δελτίου Δαπανών) που θα υποβληθεί από τον Δήμο, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση ειδικών όρων που είχαν τεθεί στην Απόφαση Ένταξης Έργου και σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των δαπανών του, όπως: η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανόνων των δημοσίων συμβάσεων, των κρατικών ενισχύσεων, την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα των ευκαιριών, τη μη διάκριση και το περιβάλλον, η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το υπολογισμό του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα, η τήρηση της καθορισμένης μεθοδολογίας σε περίπτωση χρήσης Απλουστευμένων Επιλογών Κόστους κ.λπ.

• Να επαληθεύει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους για τη στήριξη του έργου με τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΔΑ.

• Να επαληθεύει διοικητικά την επίτευξη των δεικτών παρακολούθησης.

• Να υποβάλλει Βεβαιώσεις Δαπανών πριν από την κατάρτιση κάθε ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής προς την ΕΕ (Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Πληρωμής).

• Να υποβάλλει Βεβαιώσεις Διαχείρισης πριν από την κατάρτιση των λογαριασμών.

• Να ελέγχει και να επικυρώνει τις Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις) των έργων και τυχόν τροποποιήσεων τους που υποβάλλονται από τους Δικαιούχους.

• Να παρακολουθεί συστηματικά την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχεδιασμό των ΕΠ και τον κανόνα ν+3, και την τήρηση, στα πλαίσια των οδηγιών, αναλυτικών στοιχείων παρακολούθησης και δεδομένων/δεικτών για την υλοποίηση των έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο ΕΦ έχει την ευθύνη εντοπισμού τυχόν αποκλίσεων από την προγραμματισμένη πορεία υλοποίησης, την επισήμανση διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λάβουν οι Δήμοι και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.

• Να ελέγχει, επαναξιολογεί (όπου θα απαιτηθεί) και εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις των έργων και να εκδίδει τροποποιητική Απόφαση Ένταξης Έργου.

• Να εκδίδει την Απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου.

• Συνολική διαχείριση του έργου τεχνικής βοήθειας.

• Σχεδιασμός και συντονισμός της υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης των στελεχών του ΕΦ.

• Γραμματειακή υποστήριξη του ΕΦ.

• Υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας (με βάση τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για τη δημοσιότητα) στο ευρύτερο επίπεδο των τομεακών παρεμβάσεων ευθύνης του ΕΦ.

• Υποστήριξη και καθοδήγηση των Δήμων στην υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο επίπεδο των έργων τους.

Συγχρόνως, παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει και τα οποία αναμένεται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.