Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) εκπροσωπεί τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) των Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας.


Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009 και 2009-2014.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΓΔΑ ή την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας από τη ΓΔΑ.