Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ / AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ / BMVI - Border Management and Visa Instrument) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ / ISF - Internal Security Fund).


Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων έχουν υιοθετηθεί από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Σε συνέχεια της πρακτικής των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το κάθε Ταμείο θα έχει το δικό του πολυετές Πρόγραμμα. Τα έργα που διαχειρίζεται η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της επιμερισμένης ευθύνης (shared management) με την συνήθη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ποσοστό 75 % (εκτός σε ειδικές περιπτώσεις που το ποσοστό μπορεί να ανέλθει μέχρι 90% ή/και 100 %). Το υπόλοιπο ποσοστό προϋπολογισμού καταβάλλεται από εθνικούς πόρους.

Το νέο Πρόγραμμα της Κύπρου για το ΤEA (ISF) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2023, για το ΤΑΜΕ (AMIF) εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 και για το ΜΔΣΘ (BMVI) εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. Τα έργα που εντάχθηκαν σε κάθε εγκεκριμένο Πρόγραμμα, υλοποιούνται είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.


Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Γενικός Στόχος πολιτικής του AMIF είναι να συμβάλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Περαιτέρω, στο Ταμείο AMIF εντάσσονται 4 Ειδικοί Στόχοι οι οποίοι περιληπτικά αφορούν στην υποδοχή ΥΤΧ και το σύστημα Ασύλου, την Ένταξη, τις Επιστροφές, καθώς και την Αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. H χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των πιο κάτω 4 Ειδικών Στόχων του Ταμείου:

1. Ενίσχυση και ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης με ενέργειες όπως:
• Διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου, σύμφωνα με το κεκτημένο για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών στήριξης, όπως μετάφραση και διερμηνεία, νομική αρωγή, εντοπισμός οικογένειας και άλλες υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στο καθεστώς του οικείου προσώπου.
• Δημιουργία ή βελτίωση υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας, όπως υποδομών μικρής κλίμακας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες οικογενειών με ανήλικα τέκνα, μεταξύ άλλων όσων παρέχονται από τοπικές και περιφερειακές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου κοινής χρήσης αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

2. Ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης και διευκόλυνση της ένταξης και ενσωμάτωσης

Ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση/διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών με ενέργειες όπως:
• Μέτρα ένταξης, όπως στήριξη ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών και προγράμματα ένταξης που εστιάζονται στη συμβουλευτική, την εκπαίδευση, τα μαθήματα γλώσσας και άλλη κατάρτιση, όπως τα μαθήματα αγωγής του πολίτη και η επαγγελματική καθοδήγηση.
• Συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων με ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κέντρων συντονισμένης ένταξης-υποστήριξης, όπως είναι οι υπηρεσίες μίας στάσης.
• Δράσεις που καθιστούν δυνατή και υποστηρίζουν την ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής.
• Ανάπτυξη της δυναμικότητας των υπηρεσιών ένταξης που παρέχονται από τις τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

3. Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και ενίσχυση επιστροφής/επανεισδοχής και επανένταξης στις τρίτες χώρες.

Συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς και στην προώθηση και συμβολή στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες με ενέργειες όπως:
• Δημιουργία και ενίσχυση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφο 6 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ.
• Προετοιμασία της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό μελών της οικογένειας.
• Βοήθεια για την επιστροφή, ιδίως την υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή, και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ειδικής καθοδήγησης για τα παιδιά στο πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής.
• Επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, με εξαίρεση τη στήριξη για εξοπλισμό καταναγκασμού.·
• Μέτρα για τη στήριξη της βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης του επιστρέφοντος, συμπεριλαμβανομένων της παροχής κινήτρων σε μετρητά, της κατάρτισης, της βοήθειας για εύρεση εργασίας, καθώς και της στήριξης για την έναρξη οικονομικών δραστηριοτήτων.

4. Αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά εκείνα τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από προκλήσεις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση και το άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας με ενέργειες όπως:
• Εκτέλεση εθελούσιων μεταφορών από ένα κράτος μέλος σε άλλο είτε αιτούντων διεθνή προστασία είτε δικαιούχων διεθνούς προστασίας.


Εγκεκριμένο Πρόγραμμα ΤΑΜΕ (AMIF)

PROGRAMME AMIF.pdf


Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

Το BMVI είναι ένα από τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (Integrated Border Management Fund) και αποτελεί συνέχεια του χρηματοδοτικού εργαλείου "Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσεις" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Γενικός Στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Οι χρηματοδοτήσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη δύο ειδικών στόχων:

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Υποστήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με ενέργειες όπως:
• Υποδομή, κτίρια, συστήματα και υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης.
• Εξοπλισμός λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων και συστημάτων ΤΠΕ, για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων.
• Κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

2. Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων

Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας με ενέργειες όπως:
• Υποδομή και κτίρια που απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας και άλλων δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση.
• Εξοπλισμός λειτουργίας και συστήματα ΤΠΕ για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία.
• Κατάρτιση του προξενικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού που συμβάλλει στην κοινή πολιτική θεωρήσεων και στην προξενική συνεργασία.


Εγκεκριμένο Πρόγραμμα ΜΔΣΘ (BMVI)

PROGRAMME BMVI.pdf


Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το ISF αποτελεί συνέχεια του χρηματοδοτικού εργαλείου "Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Γενικός Στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, με την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, με την προστασία έναντι αυτών και με την αποτελεσματική διαχείρισή τους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι χρηματοδοτήσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη τριών ειδικών στόχων:

1. Βελτίωση και διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών

Να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ και εντός των αρμόδιων αρχών και σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με ενέργειες όπως:
• Δημιουργία, προσαρμογή και συντήρηση συστημάτων ΤΠΕ και σχετική εκπαίδευση, δοκιμές, καθώς και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ποιότητας των εν λόγω συστημάτων.


2. Βελτίωση και ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας

Να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση με ενέργειες όπως:
• Βελτίωση του συντονισμού και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με άλλους σχετικούς παράγοντες, π.χ. μέσω δικτύων των εξειδικευμένων εθνικών μονάδων.

3. Ενίσχυση των ικανοτήτων για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια

Να στηρίξει την ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών εταίρων σε διαφορετικά κράτη μέλη με ενέργειες όπως:
• Εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, συστήματα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια.
• Βελτίωση της ανθεκτικότητας όσον αφορά αναδυόμενες απειλές, όπως η εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτυακών διαύλων, οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές κ.λπ.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια.


Εγκεκριμένο Πρόγραμμα ΤEA (ISF)

PROGRAMME ISF.pdfΟι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται όπως, αφού μελετήσουν τους στόχους και τις επιλέξιμες ενέργειες εκάστου Ταμείου, υποβάλουν προτάσεις για τα έργα που θα επιθυμούσαν ή θεωρούν καλό να υλοποιηθούν μέσα από τα Ταμεία.
Για άμεση ενημέρωση επισυνάπτονται οι Κανονισμοί των Ταμείων, στους οποίους αναφέρεται το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας ενεργειών / δράσεων που μπορεί να υλοποιηθούν (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ειδικότερα).
Οι προτάσεις/εισηγήσεις έργων πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Συνημμένου ΙΙ στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών efu@moi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22409948.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μονάδα στο τηλ. 22 409999 ή μέσω email efu@moi.gov.cy.

Περισσότερα στοιχεία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 μπορείτε να διαβάσετε στις παρουσιάσεις για το AMIF.pdfAMIF.pdf και τα BMVI και ISF.pdfBMVI και ISF.pdf που έγιναν από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων στο πλαίσιο της Έκτης Επιτροπής Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020, στις 30/11/2021, καθώς και στα βίντεο που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νέα Ταμεία στον σύνδεσμο Home Affairs Funds' videos.Επιτροπές Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027

Με βάση το άρθρο 38(2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060, κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό της Κανονισμό, στον οποίο προβλέπονται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης ξεχωριστά φαίνεται πιο κάτω:


Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
AMIF Monitoring Committee -Rules of Procedure.pdfAMIF Monitoring Committee -Rules of Procedure.pdf


Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
BMVI Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdfBMVI Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdf


Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων
ISF Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdfISF Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdf1η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, 3/8/2023

Στις 3 Αυγούστου 2023 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων με αποκλειστικό θέμα την έγκριση της Μεθολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής των έργων που εμπίπτουν κάτω από τα Προγράμματα των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Βάσει του άρθρου 40(2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060, μία εκ των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΕΥ) είναι η έγκριση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής των έργων που εμπίπτουν κάτω από τα Προγράμματα των ΤΕΥ, ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), συμπεριλαμβανομένων και σχετικών αλλαγών που τυχόν επέλθουν σε αυτά.

Η Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Επιλογής Έργων αφορούν τόσο έργα που ανατίθενται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όσο και έργα που ανατίθενται μετά από Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και η έγκρισή τους είναι απαραίτητη, ώστε η Διαχειριστική Αρχή να μπορέσει να προχωρήσει με την επίσημη διαδικασία ένταξης έργων και την υπογραφή επομένως των Συμφωνιών Επιδότησης για τα έργα που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας η Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Επιλογής Έργων εγκρίθηκαν ομόφωνα και από τις τρεις Επιτροπές Παρακολούθησης (ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ, ΤΕΑ).


Πρόσκληση προς μέλη και παρατηρητές - 1η Επιτροπή Παρακολούθησης AMIF, BMVI, ISF.pdfΠρόσκληση προς μέλη και παρατηρητές - 1η Επιτροπή Παρακολούθησης AMIF, BMVI, ISF.pdf

Ενημερωτικό έγγραφο - Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Έργων.pdfΕνημερωτικό έγγραφο - Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Έργων.pdf

Ημερήσια Διάταξη 1ης Συνεδρίας Επιτροπών Παρακολούθησης - AMIF, BMVI, ISF.pdfΗμερήσια Διάταξη 1ης Συνεδρίας Επιτροπών Παρακολούθησης - AMIF, BMVI, ISF.pdf

Παρουσίαση για Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής έργων 2021-2027.pdfΠαρουσίαση για Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής έργων 2021-2027.pdf

Παρουσίαση για Ειδικές Δράσεις 2021-2027.pdfΠαρουσίαση για Ειδικές Δράσεις 2021-2027.pdf


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2021_1060 - Regulation laying down common provisions.pdf
AMIF.pdf
BMVI και ISF.pdf
ATTDOGGZ.pdf
ATT8Z1JU.pdf
ATT50MOF.pdf
AMIF Monitoring Committee -Rules of Procedure.pdf
BMVI Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdf
ISF Monitoring Committee - Rules of Procedure.pdf
Πρόσκληση προς μέλη και παρατηρητές - 1η Επιτροπή Παρακολούθησης AMIF, BMVI, ISF.pdf
Ημερήσια Διάταξη 1ης Συνεδρίας Επιτροπών Παρακολούθησης - AMIF, BMVI, ISF.pdf
Παρουσίαση για Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής έργων 2021-2027.pdf
Παρουσίαση για Ειδικές Δράσεις 2021-2027.pdf
Ενημερωτικό έγγραφο - Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Έργων.pdf
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2021-2027.pdf
New logos - Programming Period 2021-2027 - EL.zip
Πρότυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων 2021-2027.docx


File Attachment Icon
New logos - Programming Period 2021-2027 - EL.zip
File Attachment Icon
Πρότυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων 2021-2027.docx
File Attachment Icon
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2021_1060 - Regulation laying down common provisions.pdf