Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Μέσω απευθείας χρηματοδότησης από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, υλοποιούνται Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ. Πρόκειται για διεθνικά Προγράμματα στην πλειονοψηφία τους, δηλαδή για την υποβολή μιας πρότασης και την υλοποίησή της είναι απαραίτητη η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
Οι προτάσεις των υποψήφιων Δικαιούχων υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους. Οι υποβληθείσες προτάσεις ανταγωνίζονται με προτάσεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποβληθεισών προτάσεων.

ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT - Call for Proposals to support security and protection of public spaces
ISF call: ISF-2023-TF2-AG-OC - Call for Proposals on organised crime
ISF Call: ISF/2024/SA/3.4.2 - Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund

Πληροφορίες για τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.